Lập trình

Cú pháp lập trình JavaScript (phần 1)

Cú pháp lập trình JavaScript (phần 1)

Cú pháp cơ bản của ngôn ngữ JavaScript (JS), bao gồm các cách khai báo biến, các loại dữ liệu và cách viết mã lệnh. Cú pháp của JavaScript phần lớn được vây mượn từ Java, nhưng JS cũng chịu ảnh hưởng từ cú pháp của các ngôn ngữ lập trình…
JavaScript: phương thức querySelector

JavaScript: phương thức querySelector

Phương thức querySelector() trả về phần tử đầu tiên là phần tử con của phần tử mà nó được gọi ra khớp với nhóm bộ chọn được chỉ định. Lưu ý: Phương thức querySelector() chỉ trả về phần tử đầu tiên khớp với các bộ chọn được chỉ định. Để trả…
JavaScript: phương thức getElementById

JavaScript: phương thức getElementById

Phương thức getElementById trả về phần tử có thuộc tính ID là giá trị được chỉ định. Phương thức này là một trong những phương thức phổ biến nhất trong HTML DOM và được sử dụng gần như mọi lúc bạn muốn thao tác (hoặc lấy thông tin từ) một…
JavaScript: thuộc tính childNodes

JavaScript: thuộc tính childNodes

Thuộc tính childNodes trả về một tập hợp các nút con thực của một nút, là một đối tượng NodeList. Thuộc tính này là thuộc tính chỉ đọc (read-only). Các nút trong bộ sưu tập được sắp xếp khi chúng xuất hiện trong mã nguồn và có thể được truy…
JavaScript: Phương thức appendChild

JavaScript: Phương thức appendChild

Phương thức appendChild() gắn thêm nút con mới vào cuối danh sách nút con của một nút. Lưu ý: Nếu newchild đã có trong cây nào đó, thì nó sẽ được tách khỏi vị trí hiện tại của nó và gắn qua vị trí mới. Cú pháp nodeObject.appendChild(newchil…
Web APIs: Đối tượng Node

Web APIs: Đối tượng Node

Đối tượng Node đại diện cho một nút duy nhất trong cây tài liệu. Một Node có thể là nút phần tử, nút thuộc tính, nút văn bản hoặc bất kỳ loại nút nào khác. Lưu ý rằng trong khi tất cả các đối tượng thừa kế các thuộc tính / phương thức của…
Javascript: phương thức createAttribute()

Javascript: phương thức createAttribute()

Phương thức Document.createAttribute() tạo ra một nút thuộc tính mới với tên được chỉ định và trả về giá trị vừa tạo - là một đối tượng Attr. Cú pháp attribute = document.createAttribute(name) Tham số name là một chuỗi chứa tên của thuộc…
Javascript: phương thức getElementsByClassName()

Javascript: phương thức getElementsByClassName()

Phương thức getElementsByClassName() trả về một tập hợp tất cả các phần tử trong tài liệu với tên lớp được chỉ định, giá trị trả về như một đối tượng NodeList. Đối tượng NodeList này là một HTMLCollection đại diện cho một tập hợp các nút.…
Javascript: phương thức createElement()

Javascript: phương thức createElement()

Trong một tài liệu HTML, phương thức createElement() tạo ra phần tử HTML được chỉ định bởi tagName, hoặc một HTMLUnknownElement nếu tagName không được nhận ra. Cú pháp var element = document.createElement(tagName); tagName: Là thẻ HTML mà…
Web APIs: Đối tượng Document

Web APIs: Đối tượng Document

Giao diện Document biểu thị bất kỳ trang web nào được tải trong trình duyệt và đóng vai trò như một điểm vào nội dung của trang web, đó là cây DOM (Document Object Model). Cây DOM bao gồm các phần tử như <body> và <table>, cũng…