Lập trình

jQuery: Phương thức toArray

Phương thức toArray trả về các phần tử được khớp bởi bộ chọn jQuery dưới dạng một mảng. Cú pháp $(selector).toArray() Ví dụ 1 Truy lục các phần tử <li> và trả về thành một mảng, sau đó dùng hàm alert hiển thị innerHTML của từng phần…
Phương thức jQuery height

Phương thức jQuery height

Phương thức jQuery height gán hoặc lấy cao của các phần tử đã chọn. Khi phương thức này được sử dụng để xác định chiều cao, nó sẽ trả về chiều cao của phần tử được so khớp ĐẦU TIÊN. Khi phương pháp này được sử dụng để gán chiều cao, nó sẽ…

JavaScript: Phương thức split của chuỗi

Phương thức split của một đối tượng chuỗi được sử dụng để chia một chuỗi thành một mảng các chuỗi con và trả về mảng mới. Mẹo: Nếu một chuỗi trống ("") được sử dụng làm dấu phân tách, thì chuỗi sẽ được phân tách giữa mỗi ký tự. Lưu ý:…

JavaScript: phương thức getAttribute

getAttribute() Phương thức của Phần tử trả về giá trị của một thuộc tính được chỉ định. Nếu thuộc tính đã cho không tồn tại, giá trị trả về sẽ là null hoặc "" (chuỗi trống); xem Thuộc tính không tồn tại để biết chi tiết. Mẹo: Sử dụng phương…

Làm thanh menu ẩn hiện với jQuery và CSS3 Animation

Một menu sinh động sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng nhiều hơn. Đoạn code mẫu siêu gọn và cực kỳ đơn giản sau kết hợp giữa jQuery và CSS3 Animation để tạo menu ẩn hiện linh hoạt. Đoạn code HTML thanh menu Bạn có thể thay dấu # thành đường…
JavaScript: vòng lặp forEach trong mảng

JavaScript: vòng lặp forEach trong mảng

Trong JavaScript, Phương thức forEach duyệt qua từng phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần và thực thi một hàm cho mỗi phần tử đó. Phương thức này sẽ không thực thi hàm đối với các phần tử mảng không có giá trị, không được khởi tạo hoặc…
Làm thế nào để sử dụng font chữ của Google cho website

Làm thế nào để sử dụng font chữ của Google cho website

Google Fonts có nhiều font chữ đẹp và bắt mắt với hàng trăm font. Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng Google Font cho website của bạn theo chuẩn code CSS của Google. Bạn cần khai báo CSS liên kết đến font mà bạn muốn. Trước tiên bạn tìm…