Lập trình

PHP: Hàm chia chuỗi explode theo chuỗi phân tách

Hàm PHP explode cắt một chuỗi thành mảng chuỗi con bởi chuỗi phân tách (như dấu phẩy, khoảng trắng). Hàm PHP này là an toàn nhị phân. Cú pháp explode(separator, string, limit) Lưu ý: Tham số separator không được là một chuỗi rỗng. Tham số Ý…

PHP: Hàm chia chuỗi str_split theo độ dài

Hàm PHP str_split chia một chuỗi thành một mảng chuỗi con có độ dài được chỉ định Cú pháp str_split(string, length) Tham số Ý nghĩa string Bắt buộc. Chuỗi cần tách length Tùy chọn. Chỉ định độ dài của mỗi phần tử mảng. Mặc định là 1 Giá trị…
Lưu hình ảnh từ URL trong PHP bằng thư viện cURL

Lưu hình ảnh từ URL trong PHP bằng thư viện cURL

Đôi khi, chúng ta cần tải xuống một hình ảnh từ một URL cụ thể và sử dụng nó vào dự án nào đó. Một cách dễ dàng là truy cập URL đó, nhấp chuột phải và lưu hình ảnh. Nhưng nếu bạn muốn làm điều đó tự động trong code? Có nhiều lý do khác nhau…
JavaScript: Math.round hàm làm tròn thành số nguyên

JavaScript: Math.round hàm làm tròn thành số nguyên

Hàm làm tròn Math.round() trả về giá trị số nguyên gần nhất với giá trị của đối số truyền vào. Nếu phần phân số của đối số lớn hơn 0.5, đối số được làm tròn thành số nguyên có giá trị tuyệt đối cao hơn. Nếu nhỏ hơn 0.5, đối số được làm…
Cách tính năm âm lịch Việt Nam bằng Javascript

Cách tính năm âm lịch Việt Nam bằng Javascript

Loạt bài viết cách tính âm lịch bằng Javascript. Trong bài viết này mình sẽ viết một đoạn code đổi từ năm dương lịch sang năm âm lịch. Thuật toán mình dùng đã được đơn giản hóa để dễ dàng sử dụng vào việc lập trình. Khái niệm Dương lịch là…
Javascript: Hàm làm tròn xuống một số Math.floor

Javascript: Hàm làm tròn xuống một số Math.floor

Hàm Math.floor() trả về số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng tham số truyền vào hay còn gọi nôm na làm tròn xuống. Nếu tham số truyền là số nguyên, hàm sẽ trả về giá trị bằng số nguyên đó. Cú pháp Math.floor (x) x Bắt buộc. Số bạn muốn làm…
Dữ liệu kiểu mảng trong JavaScript

Dữ liệu kiểu mảng trong JavaScript

Mảng là một biến đặc biệt, có thể chứa nhiều giá trị cùng một lúc. Mảng JavaScript được sử dụng để lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất. Nếu bạn có một danh sách các mục (ví dụ: một danh sách các tên ô tô), thì việc lưu trữ các ô…