Lập trình

JavaScript: vòng lặp forEach trong mảng

JavaScript: vòng lặp forEach trong mảng

Trong JavaScript, Phương thức forEach duyệt qua từng phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần và thực thi một hàm cho mỗi phần tử đó. Phương thức này sẽ không thực thi hàm đối với các phần tử mảng không có giá trị, không được khởi tạo hoặc…
Làm thế nào để sử dụng font chữ của Google cho website

Làm thế nào để sử dụng font chữ của Google cho website

Google Fonts có nhiều font chữ đẹp và bắt mắt với hàng trăm font. Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng Google Font cho website của bạn theo chuẩn code CSS của Google. Bạn cần khai báo CSS liên kết đến font mà bạn muốn. Trước tiên bạn tìm…
Một số biến chung hữu ích trong Exim

Một số biến chung hữu ích trong Exim

Một danh sách đầy đủ các biến có sẵn được đưa ra trong tài liệu Exim. Tuy nhiên danh sách rút gọn này chứa những biến có khả năng hữu ích nhất trong các tệp bộ lọc cá nhân: $body_linecount: Số dòng trong phần thân của tin nhắn.…
Tất cả các thuộc tính của WP Post

Tất cả các thuộc tính của WP Post

Tất cả các biến WP Post, có thể hữu ích cho việc phát triển và gỡ lỗi trong WordPress. Tất cả các thuộc tính của WP Post một cách chi tiết bằng cách sử dụng hàm var_dump() của PHP. Giá trị đầu ra trông như thế này: object(WP_Post)#165 (24)…
Cách thêm mục tùy chỉnh lên thanh quản trị WordPress

Cách thêm mục tùy chỉnh lên thanh quản trị WordPress

Dưới đây là cách nhanh chóng để thêm mục tùy chỉnh lên WordPress Admin Bar. Có một số mục menu được thêm vào theo mặc định, như biểu tượng logo Wordpress, tiêu đề trang web của bạn, thông báo cập nhật, v.v. Nếu bạn muốn thêm mục menu tùy…
Thiết lập tên miền riêng cho blogger

Thiết lập tên miền riêng cho blogger

Khi bạn đã mua tên miền, bạn có thể trỏ tên miền đó về trang web blog của mình. Mua tên miền Bạn có thể mua tên miền từ bất cứ đâu. Nếu không chắc chắn, hãy liên hệ với Dai Pho để được tư vấn. Thiết lập tên miền trỏ về blog của bạn Đăng…
Blogspot Template: Thẻ phần tử data:widgets

Blogspot Template: Thẻ phần tử data:widgets

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các phần khác nhau trên tất cả các trang của Blogspot, chẳng hạn như chân trang hoặc thanh bên… Thẻ phần tử data:widgets bao gồm các thuộc tính dưới đây: widgets. AdSense array An array of all of the…
Blogspot Template: Thẻ phần tử data:blog

Blogspot Template: Thẻ phần tử data:blog

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các phần khác nhau trên tất cả các trang Blogspot, chẳng hạn như chân trang hoặc thanh bên… Thẻ phần tử data:blog bao gồm các thuộc tính dưới đây: blog.adultContent boolean Whether the blog is contains…
Blogspot Template: Thẻ phần tử data:view

Blogspot Template: Thẻ phần tử data:view

data:view là thẻ phần tử trỏ về view hiện tại của Blog. Thường được sử dụng với biểu thức có điều kiện như trong thẻ <b:if> vì hầu hết các loại là boolean, điều đó có nghĩa là giá trị là “True” hoặc “Sai”. Thẻ phần tử data:view bao…