Lập trình

Viết chương trình Hello World bằng Smarty

Viết chương trình Hello World bằng Smarty

Trong htdocs của Xampp, tạo thư mục project mới, đặt tên testsmarty. Trong bài viết này thư mục testsmarty này sẽ được hiểu là thư mục gốc. Bung nén Smarty, copy thư mục lib vào thư mục testsmarty Trong thư mục testsmarty này, tạo 3 thư mục…
CSS – Bộ chọn (Selectors) và cách sử dụng

CSS – Bộ chọn (Selectors) và cách sử dụng

Có các loại: các bộ chọn đơn (basic selectors), các bộ chọn phức hợp (combinators), các lớp giả (pseudo-classes) Bộ chọn đơn - Simple selectors Chọn theo loại: Bộ chọn CSS khớp với các phần tử theo loại thẻ (tagname). Nói cách khác, nó chọn…
CSS là gì – Tổng quan về CSS

CSS là gì – Tổng quan về CSS

Cascading Style Sheets, thường được viết tắt là CSS, là một ngôn ngữ định kiểu được sử dụng để định dạng - trình bày một tài liệu HTML hoặc XML (bao gồm các ngôn ngữ XML khác nhau như SVG hoặc XHTML). CSS mô tả quy cách các phần tử được cấu…
CSS – Sử dụng thuộc tính ID

CSS – Sử dụng thuộc tính ID

Trong CSS, bộ chọn "#id" giúp định dạng các phần tử có thuộc tính ID cụ thể. Để định dạng các phần tử với một id cụ thể, hãy viết ký tự dấu thăng (#), theo sau là id. Cú pháp CSS #id { css declarations; } Version: CSS1 Ví dụ Định dạng cho…
CSS – Sử dụng class

CSS – Sử dụng class

Trong CSS, bộ chọn "class" giúp định dạng các phần tử có thuộc tính lớp cụ thể. Để định dạng các phần tử với một lớp cụ thể, hãy viết ký tự dấu chấm (.), theo sau là tên của lớp. Bạn cũng có thể chỉ định rằng chỉ các phần tử HTML cụ thể mới…
Bảng đối chiếu các CSS Selector

Bảng đối chiếu các CSS Selector

Trong CSS, Selector là mẫu được sử dụng để chọn (các) yếu tố mà bạn muốn tạo kiểu. Bài này giúp các bạn thiết kế giao diện (theme) dễ dàng tạo các stylesheet bắt mắt cho trang web. Nhấn vào các selector để mở trang chi tiết về cách sử dụng…
Hướng dẫn sử dụng Smarty

Hướng dẫn sử dụng Smarty

Thường khi viết PHP theo hướng viết thuần thì mọi người khi viết code PHP chung với HTML việc này gây khó khăn trong việc bảo trì. Việc dùng template giúp code bạn dễ đọc hơn hữu ích trong môi trường làm việc nhóm. Một số template hỗ trợ…