Blog Tag: Joomla

Hướng dẫn cài đặt Joomla trên locahost

Hướng dẫn cài đặt Joomla trên locahost

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Joomla trên locahost PC của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng XAMP cho hướng dẫn này. Như đã trình bày ở nhiều tutorial trước, XAMPP là chương trình tạo máy chủ Web được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP…