Blog Tag: PHP Regular Expressions

Các Regular Expressions trên ngôn ngữ PHP. Regular Expressions còn gọi là regex hoặc regexp, biểu thức chính quy, là các mẫu dùng để tìm kiếm các bộ kí tự được kết hợp với nhau trong các chuỗi kí tự.