Lập trình

Đơn vị đo trong CSS

CSS có một số đơn vị khác nhau để thể hiện độ dài, kích thước. Nhiều thuộc tính CSS nhận các giá trị kích thước, chẳng hạn như width, height, margin, padding, font-size… Đơn vị kích thước này gắn liền với số đo nhất định, chẳng hạn như 10px…

JavaScript: Phương thức làm tròn số toFixed

Phương thức toFixed làm tròn số với độ dài phần thập phân được chỉ định và sau đó chuyển đổi thành dạng chuỗi. Lưu ý: nếu số ký tự phần thập phân mong muốn dài hơn số thực, các số 0 sẽ được thêm vào để tạo độ dài phần thập phân mong muốn.…

jQuery: Phương thức toArray

Phương thức toArray trả về các phần tử được khớp bởi bộ chọn jQuery dưới dạng một mảng. Cú pháp $(selector).toArray() Ví dụ 1 Truy lục các phần tử <li> và trả về thành một mảng, sau đó dùng hàm alert hiển thị innerHTML của từng phần…
Phương thức jQuery height

Phương thức jQuery height

Phương thức jQuery height gán hoặc lấy cao của các phần tử đã chọn. Khi phương thức này được sử dụng để xác định chiều cao, nó sẽ trả về chiều cao của phần tử được so khớp ĐẦU TIÊN. Khi phương pháp này được sử dụng để gán chiều cao, nó sẽ…

JavaScript: Phương thức split của chuỗi

Phương thức split của một đối tượng chuỗi được sử dụng để chia một chuỗi thành một mảng các chuỗi con và trả về mảng mới. Mẹo: Nếu một chuỗi trống ("") được sử dụng làm dấu phân tách, thì chuỗi sẽ được phân tách giữa mỗi ký tự. Lưu ý:…

JavaScript: phương thức getAttribute

getAttribute() Phương thức của Phần tử trả về giá trị của một thuộc tính được chỉ định. Nếu thuộc tính đã cho không tồn tại, giá trị trả về sẽ là null hoặc "" (chuỗi trống); xem Thuộc tính không tồn tại để biết chi tiết. Mẹo: Sử dụng phương…

Làm thanh menu ẩn hiện với jQuery và CSS3 Animation

Một menu sinh động sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng nhiều hơn. Đoạn code mẫu siêu gọn và cực kỳ đơn giản sau kết hợp giữa jQuery và CSS3 Animation để tạo menu ẩn hiện linh hoạt. Đoạn code HTML thanh menu Bạn có thể thay dấu # thành đường…