JavaScript: phương thức querySelectorAll

JavaScript: phương thức querySelectorAll

Phương thức querySelectorAll() là phương thức JavaScript truy lục tất cả các phần tử trong tài liệu khớp với một bộ chọn CSS được chỉ định, giá trị trả về một đối tượng NodeList tĩnh (không phải NodeList thực). Đối tượng NodeList đại diện cho một mảng các nút phần tử, các nút có thể được truy cập bằng số chỉ mục – chỉ số bắt đầu bằng 0. Nếu như phương thức querySelector() chỉ trả về phần tử đầu tiên thì querySelectorAll() trả về tất cả các phần tử khớp với bộ chọn.

Cú pháp

Truy lục tất cả các phần tử trong trang tài liệu HTML:

var x = document.querySelectorAll(selectors);

Truy lục tất cả các phần tử con:

var elementList = parentNode.querySelectorAll(selectors);

Tham số:

selectors là DOMString chứa một hoặc nhiều bộ chọn CSS để so khớp. Chuỗi này phải là chuỗi chọn CSS hợp lệ; nếu không, phương thức sẽ ném ra một ngoại lệ SyntaxError (Xem bài viết Bảng đối chiếu các CSS Selector nếu cần). Nhiều bộ chọn có thể được xác định bằng cách tách chúng bằng dấu phẩy.

Giá trị trả về:

Một NodeList tĩnh (không thực) chứa một đối tượng Element cho mỗi phần tử khớp với ít nhất một trong các bộ chọn được chỉ định hoặc một NodeList rỗng trong trường hợp không có kết quả phù hợp.

Lưu ý: Nếu các bộ chọn được chỉ định có kèm một phần tử giả CSS (CSS pseudo-element), danh sách trả về luôn rỗng.

Ngoại lệ:

SyntaxError – Chuỗi bộ chọn CSS được chỉ định không hợp lệ.

Ví dụ

Lấy tất cả các phần tử <p> trong tài liệu:

var matches = document.querySelectorAll("p");
// Set the background color of the first <p> element
x[0].style.backgroundColor = "red";

Lấy tất cả các phần tử <p> trong tài liệu có thuộc tính class = "example" và đổi màu nền của phần tử <p> đầu tiên:

// Get all <p> elements in the document with class="example"
var x = document.querySelectorAll("p.example");

// Set the background color of the first <p> element with class="example" (index 0)
x[0].style.backgroundColor = "red";

Đổi màu nền cho tất cả các phần tử <p> trong tài liệu:

var x = document.querySelectorAll("p");
var i;
for (i = 0; i < x.length; i++) {
	x[i].style.backgroundColor = "red";
}

Đổi đường viền của tất cả các phần tử <a> trong tài liệu có thuộc tính “target”:

var x = document.querySelectorAll("a[target]");
var i;
for (i = 0; i < x.length; i++) {
  x[i].style.border = "10px solid red";
}

Đổi màu nền của mọi phần tử <p> nằm bên trong phần tử phần tử <div>:

var x = document.querySelectorAll("div > p");
var i;
for (i = 0; i < x.length; i++) {
  x[i].style.backgroundColor = "red";
}

Ví dụ này có thể viết lại:

var x = document.querySelectorAll("div");
var i;
var j;
for (i = 0; i < x.length; i++) {
	var y = x[i].querySelectorAll("p");
	for (j = 0; j < y.length; j++) {
		y[j].style.backgroundColor = "red";
	}
}

Tìm phần tử list đầu tiên có id="userlist" và lấy các phần tử con của list này – là phần tử <li> có chứa thuộc tính data-active=1

var container = document.querySelector("#userlist");
var matches = container.querySelectorAll("li[data-active=1]");

Tương thích

Trình duyệt trên máy tính

Trình duyệt Phiên bản thấp nhất có hỗ trợ
Chrome 1
Firefox 3.5
Internet Explorer 8.0
Edge
Opera 10
Safari 3.2

Trình duyệt trên thiết bị di động

Trình duyệt Phiên bản thấp nhất có hỗ trợ
Android webview
Chrome for Android
Firefox for Android
Edge Mobile
Opera 10
iOS Safari
Samsung Internet ?

Tham khảo:

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin