Lập trình

Cách lấy URL trang hiện tại bằng PHP

Cách lấy URL trang hiện tại bằng PHP

Sử dụng biến superglobal $_SERVER của PHP để lấy URL trang hiện tại Bạn có thể sử dụng biến được tạo sẵn $_SERVER để nhận URL trang hiện tại bằng PHP. $_SERVER là một biến superglobal, có nghĩa là nó luôn luôn có sẵn trong tất cả các phạm…
jQuery ẩn hiện phần tử HTML

jQuery ẩn hiện phần tử HTML

jQuery Hide/Show gồm các hàm ẩn, hiện, và đảo trạng thái hiển thị của các phần tử được chỉ định. Bao gồm các hàm hide(), show() và toggle(). jQuery hide() Phương thức jQuery đơn giản nhất để ẩn một phần tử. Cú pháp: $(selector).hide(speed,…
JavaScript: phương thức querySelectorAll

JavaScript: phương thức querySelectorAll

Phương thức querySelectorAll() là phương thức JavaScript truy lục tất cả các phần tử trong tài liệu khớp với một bộ chọn CSS được chỉ định, giá trị trả về một đối tượng NodeList tĩnh (không phải NodeList thực). Đối tượng NodeList đại diện…
Dữ liệu kiểu số và toán tử số học trong JavaScript

Dữ liệu kiểu số và toán tử số học trong JavaScript

Dữ liệu kiểu số Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript chỉ có một kiểu dữ liệu cho các số, Number. Điều này có nghĩa là bất kỳ loại số nào cũng được xử lý theo cùng một cách trong JavaScript. Ví dụ Chúng ta hãy khai báo một…
HTML là gì

HTML là gì

HTML (viết tắt của HyperText Markup Language, được dịch là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Cùng với CSS và…
Hàm trong Javascript

Hàm trong Javascript

Nói chung, một hàm (function) là một "chương trình con" có thể được gọi bằng mã bên ngoài (hoặc nội bộ trong trường hợp đệ quy) đến hàm. Giống như chính chương trình, một hàm bao gồm một chuỗi các câu lệnh được gọi là thân hàm. Giá trị có…
JavaScript là gì?

JavaScript là gì?

JavaScript® (viết tắt là JS) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dịch và gọn nhẹ với đặc tính hàm đối tượng (first-class functions). JavaScript được biết tới như một ngôn ngữ kịch bản phía máy khách (Client-Side script) trong…