Blog Tag: Smarty

Các bài viết liên quan đến ngôn ngữ lập trình Smarty. Ví dụ, kinh nghiệm, học thuật

Viết chương trình Hello World bằng Smarty

Viết chương trình Hello World bằng Smarty

Trong htdocs của Xampp, tạo thư mục project mới, đặt tên testsmarty. Trong bài viết này thư mục testsmarty này sẽ được hiểu là thư mục gốc. Bung nén Smarty, copy thư mục lib vào thư mục testsmarty Trong thư mục testsmarty này, tạo 3 thư mục…
Hướng dẫn sử dụng Smarty

Hướng dẫn sử dụng Smarty

Thường khi viết PHP theo hướng viết thuần thì mọi người khi viết code PHP chung với HTML việc này gây khó khăn trong việc bảo trì. Việc dùng template giúp code bạn dễ đọc hơn hữu ích trong môi trường làm việc nhóm. Một số template hỗ trợ…