Blog Tag: Wordpress

Xử lý lỗi kết nối trang web WordPress với JetPack

Xử lý lỗi kết nối trang web WordPress với JetPack

Jetpack là plugin được phát triển bởi Automattic cho nền tảng WordPress. Jetpack chứa nhiều module hỗ trợ trong các vấn đề về bảo mật, quản lí, tăng tương tác và tùy chỉnh. Jetpack sử dụng XML-RPC để thực hiện các tác vụ. Tính năng XML-RPC,…
Tất cả các thuộc tính của WP Post

Tất cả các thuộc tính của WP Post

Tất cả các biến WP Post, có thể hữu ích cho việc phát triển và gỡ lỗi trong WordPress. Tất cả các thuộc tính của WP Post một cách chi tiết bằng cách sử dụng hàm var_dump() của PHP. Giá trị đầu ra trông như thế này: object(WP_Post)#165 (24)…
Cách thêm mục tùy chỉnh lên thanh quản trị WordPress

Cách thêm mục tùy chỉnh lên thanh quản trị WordPress

Dưới đây là cách nhanh chóng để thêm mục tùy chỉnh lên WordPress Admin Bar. Có một số mục menu được thêm vào theo mặc định, như biểu tượng logo Wordpress, tiêu đề trang web của bạn, thông báo cập nhật, v.v. Nếu bạn muốn thêm mục menu tùy…