Blog Tag: Wordpress

Xử lý lỗi kết nối trang web WordPress với JetPack

Xử lý lỗi kết nối trang web WordPress với JetPack

Bạn cài đặt Jetpack lên trang WordPress và gặp các thông báo lỗi khi kết nối: The Jetpack site is inaccessible or returned an error: transport error – HTTP status code was not 200 (401) [-32300] Hoặc Error Details: The Jetpack server was…
Tất cả các thuộc tính của WP Post

Tất cả các thuộc tính của WP Post

Tất cả các biến WP Post, có thể hữu ích cho việc phát triển và gỡ lỗi trong WordPress. Tất cả các thuộc tính của WP Post một cách chi tiết bằng cách sử dụng hàm var_dump() của PHP. Giá trị đầu ra trông như thế này: object(WP_Post)#165 (24)…
Cách thêm mục tùy chỉnh lên thanh quản trị WordPress

Cách thêm mục tùy chỉnh lên thanh quản trị WordPress

Dưới đây là cách nhanh chóng để thêm mục tùy chỉnh lên WordPress Admin Bar. Có một số mục menu được thêm vào theo mặc định, như biểu tượng logo Wordpress, tiêu đề trang web của bạn, thông báo cập nhật, v.v. Nếu bạn muốn thêm mục menu tùy…