Blog Tag: PHP

Lưu hình ảnh từ URL trong PHP bằng thư viện cURL

Lưu hình ảnh từ URL trong PHP bằng thư viện cURL

Đôi khi, chúng ta cần tải xuống một hình ảnh từ một URL cụ thể và sử dụng nó vào dự án nào đó. Một cách dễ dàng là truy cập URL đó, nhấp chuột phải và lưu hình ảnh. Nhưng nếu bạn muốn làm điều đó tự động trong code? Có nhiều lý do khác nhau…
Cách lấy URL trang hiện tại bằng PHP

Cách lấy URL trang hiện tại bằng PHP

Sử dụng biến superglobal $_SERVER của PHP để lấy URL trang hiện tại Bạn có thể sử dụng biến được tạo sẵn $_SERVER để nhận URL trang hiện tại bằng PHP. $_SERVER là một biến superglobal, có nghĩa là nó luôn luôn có sẵn trong tất cả các phạm…