Blog Tag: JQuery

Tổng hợp các hàm trong JQuery và cách sử dụng. Các ví dụ về JQuery

jQuery: Phương thức toArray

Phương thức toArray trả về các phần tử được khớp bởi bộ chọn jQuery dưới dạng một mảng. Cú pháp $(selector).toArray() Ví dụ 1 Truy lục các phần tử <li> và trả về thành một mảng, sau đó dùng hàm alert hiển thị innerHTML của từng phần…
Phương thức jQuery height

Phương thức jQuery height

Phương thức jQuery height gán hoặc lấy cao của các phần tử đã chọn. Khi phương thức này được sử dụng để xác định chiều cao, nó sẽ trả về chiều cao của phần tử được so khớp ĐẦU TIÊN. Khi phương pháp này được sử dụng để gán chiều cao, nó sẽ…

Làm thanh menu ẩn hiện với jQuery và CSS3 Animation

Một menu sinh động sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng nhiều hơn. Đoạn code mẫu siêu gọn và cực kỳ đơn giản sau kết hợp giữa jQuery và CSS3 Animation để tạo menu ẩn hiện linh hoạt. Đoạn code HTML thanh menu Bạn có thể thay dấu # thành đường…
jQuery ẩn hiện phần tử HTML

jQuery ẩn hiện phần tử HTML

jQuery Hide/Show gồm các hàm ẩn, hiện, và đảo trạng thái hiển thị của các phần tử được chỉ định. Bao gồm các hàm hide(), show() và toggle(). jQuery hide() Phương thức jQuery đơn giản nhất để ẩn một phần tử. Cú pháp: $(selector).hide(speed,…