Blog Tag: Biểu thức chính quy

Ví dụ thay thế từ khóa bằng RegEx JavaScript

Biểu thức chính quy - Regular Expressions được dùng để thực hiện đối sánh mẫu và “tìm kiếm và thay thế” trên văn bản. Ví dụ 1: thay từ khóa (chuỗi con) này thành từ khóa (chuỗi con) khác Trong ví dụ này mình sẽ dùng RegEx để thay từ cam…