JavaScript: phương thức getAttribute

getAttribute() Phương thức của Phần tử trả về giá trị của một thuộc tính được chỉ định. Nếu thuộc tính đã cho không tồn tại, giá trị trả về sẽ là null hoặc "" (chuỗi trống); xem Thuộc tính không tồn tại để biết chi tiết.

Mẹo: Sử dụng phương thức getAttributeNode() nếu bạn muốn trả về thuộc tính dưới dạng đối tượng Attr.

Cú pháp

attribute = element.getAttribute(attributeName);
attributeName: Bắt buộc. Tên của thuộc tính mà bạn muốn nhận về giá trị.
Giá trị trả về: Một chuỗi, đại diện cho giá trị của thuộc tính được chỉ định.
Lưu ý: Nếu thuộc tính không tồn tại, giá trị trả về là null hoặc một chuỗi trống ("")

Ví dụ

Lấy giá trị của thuộc tính target của phần tử <a>:

var x = document.getElementById("myAnchor").getAttribute("target");

Nhận giá trị của thuộc tính sự kiện onclick của phần tử <button>:

var x = document.getElementById("myBtn").getAttribute("onclick");

Các ví dụ khác

Mã HTML:

<!-- example div in an html DOC -->
<div id="div1">Hi Champ!</div>

Javascript

// in a console
const div1 = document.getElementById('div1');
//=> <div id="div1">Hi Champ!</div>

const exampleAttr = div1.getAttribute('id');
//=> "div1"

const align = div1.getAttribute('align')
//=> null

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin