JavaScript: Phương thức split của chuỗi

Phương thức split của một đối tượng chuỗi được sử dụng để chia một chuỗi thành một mảng các chuỗi con và trả về mảng mới.

Mẹo: Nếu một chuỗi trống ("") được sử dụng làm dấu phân tách, thì chuỗi sẽ được phân tách giữa mỗi ký tự.

Lưu ý: Phương thức split() không thay đổi chuỗi gốc.

Cú pháp

string.split(separator, limit)

Giá trị tham số

separator Không bắt buộc. Chỉ định ký tự, hoặc biểu thức chính quy (regular expression), để sử dụng để tách chuỗi. Nếu bỏ qua, toàn bộ chuỗi sẽ được trả về (một mảng chỉ có một mục)
limit Không bắt buộc. Một số nguyên chỉ định số lần tách, các mục sau giới hạn chia sẽ không được đưa vào mảng

Giá trị trả về

Một mảng, chứa các giá trị đã tách

Ví dụ

Bỏ qua tham số separator:

var str = "Xin chào. Tôi là Daipho.com. Chúc một ngày vui vẻ.";
var res = str.split();

Tách từng ký tự, kể cả khoảng trắng:

var str = "Xin chào. Tôi là Daipho.com. Chúc một ngày vui vẻ.";
var res = str.split("");

Sử dụng tham số limit:

var str = "Xin chào. Tôi là Daipho.com. Chúc một ngày vui vẻ.";
var res = str.split(" ", 3);

Tách các câu bằng cách sử dụng 1 dấu chấm và 1 khoảng trắng làm dấu phân cách:

var str = "Xin chào. Tôi là Daipho.com. Chúc một ngày vui vẻ.";
var res = str.split(". ");

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin