Blog Tag: Javascript

Khái niệm, kiến thức, học thuật, kinh nghiệm tổng hợp về Javascript. Javascript là một ngôn ngữ lập trình Client-side không thể thiếu với các trang web hiện nay.

JavaScript: phương thức getAttribute

getAttribute() Phương thức của Phần tử trả về giá trị của một thuộc tính được chỉ định. Nếu thuộc tính đã cho không tồn tại, giá trị trả về sẽ là null hoặc "" (chuỗi trống); xem Thuộc tính không tồn tại để biết chi tiết. Mẹo: Sử dụng phương…
JavaScript: vòng lặp forEach trong mảng

JavaScript: vòng lặp forEach trong mảng

Trong JavaScript, Phương thức forEach duyệt qua từng phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần và thực thi một hàm cho mỗi phần tử đó. Phương thức này sẽ không thực thi hàm đối với các phần tử mảng không có giá trị, không được khởi tạo hoặc…
JavaScript: phương thức querySelectorAll

JavaScript: phương thức querySelectorAll

Phương thức querySelectorAll() là phương thức JavaScript truy lục tất cả các phần tử trong tài liệu khớp với một bộ chọn CSS được chỉ định, giá trị trả về một đối tượng NodeList tĩnh (không phải NodeList thực). Đối tượng NodeList đại diện…
Dữ liệu kiểu số và toán tử số học trong JavaScript

Dữ liệu kiểu số và toán tử số học trong JavaScript

Dữ liệu kiểu số Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript chỉ có một kiểu dữ liệu cho các số, Number. Điều này có nghĩa là bất kỳ loại số nào cũng được xử lý theo cùng một cách trong JavaScript. Ví dụ Chúng ta hãy khai báo một…
Hàm trong Javascript

Hàm trong Javascript

Nói chung, một hàm (function) là một "chương trình con" có thể được gọi bằng mã bên ngoài (hoặc nội bộ trong trường hợp đệ quy) đến hàm. Giống như chính chương trình, một hàm bao gồm một chuỗi các câu lệnh được gọi là thân hàm. Giá trị có…
JavaScript là gì?

JavaScript là gì?

JavaScript® (viết tắt là JS) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dịch và gọn nhẹ với đặc tính hàm đối tượng (first-class functions). JavaScript được biết tới như một ngôn ngữ kịch bản phía máy khách (Client-Side script) trong…
Cú pháp lập trình JavaScript (phần 1)

Cú pháp lập trình JavaScript (phần 1)

Cú pháp cơ bản của ngôn ngữ JavaScript (JS), bao gồm các cách khai báo biến, các loại dữ liệu và cách viết mã lệnh. Cú pháp của JavaScript phần lớn được vây mượn từ Java, nhưng JS cũng chịu ảnh hưởng từ cú pháp của các ngôn ngữ lập trình…
JavaScript: phương thức querySelector

JavaScript: phương thức querySelector

Phương thức querySelector() trả về phần tử đầu tiên là phần tử con của phần tử mà nó được gọi ra khớp với nhóm bộ chọn được chỉ định. Lưu ý: Phương thức querySelector() chỉ trả về phần tử đầu tiên khớp với các bộ chọn được chỉ định. Để trả…
JavaScript: phương thức getElementById

JavaScript: phương thức getElementById

Phương thức getElementById trả về phần tử có thuộc tính ID là giá trị được chỉ định. Phương thức này là một trong những phương thức phổ biến nhất trong HTML DOM và được sử dụng gần như mọi lúc bạn muốn thao tác (hoặc lấy thông tin từ) một…
JavaScript: thuộc tính childNodes

JavaScript: thuộc tính childNodes

Thuộc tính childNodes trả về một tập hợp các nút con thực của một nút, là một đối tượng NodeList. Thuộc tính này là thuộc tính chỉ đọc (read-only). Các nút trong bộ sưu tập được sắp xếp khi chúng xuất hiện trong mã nguồn và có thể được truy…