Blog Tag: Javascript

Khái niệm, kiến thức, học thuật, kinh nghiệm tổng hợp về Javascript. Javascript là một ngôn ngữ lập trình Client-side không thể thiếu với các trang web hiện nay.

JavaScript: Phương thức appendChild

JavaScript: Phương thức appendChild

Phương thức appendChild() gắn thêm nút con mới vào cuối danh sách nút con của một nút. Lưu ý: Nếu newchild đã có trong cây nào đó, thì nó sẽ được tách khỏi vị trí hiện tại của nó và gắn qua vị trí mới. Cú pháp nodeObject.appendChild(newchil…
Web APIs: Đối tượng Node

Web APIs: Đối tượng Node

Đối tượng Node đại diện cho một nút duy nhất trong cây tài liệu. Một Node có thể là nút phần tử, nút thuộc tính, nút văn bản hoặc bất kỳ loại nút nào khác. Lưu ý rằng trong khi tất cả các đối tượng thừa kế các thuộc tính / phương thức của…
Javascript: phương thức createAttribute()

Javascript: phương thức createAttribute()

Phương thức Document.createAttribute() tạo ra một nút thuộc tính mới với tên được chỉ định và trả về giá trị vừa tạo - là một đối tượng Attr. Cú pháp attribute = document.createAttribute(name) Tham số name là một chuỗi chứa tên của thuộc…
Javascript: phương thức getElementsByClassName()

Javascript: phương thức getElementsByClassName()

Phương thức getElementsByClassName() trả về một tập hợp tất cả các phần tử trong tài liệu với tên lớp được chỉ định, giá trị trả về như một đối tượng NodeList. Đối tượng NodeList này là một HTMLCollection đại diện cho một tập hợp các nút.…
Javascript: phương thức createElement()

Javascript: phương thức createElement()

Trong một tài liệu HTML, phương thức createElement() tạo ra phần tử HTML được chỉ định bởi tagName, hoặc một HTMLUnknownElement nếu tagName không được nhận ra. Cú pháp var element = document.createElement(tagName); tagName: Là thẻ HTML mà…
Web APIs: Đối tượng Document

Web APIs: Đối tượng Document

Giao diện Document biểu thị bất kỳ trang web nào được tải trong trình duyệt và đóng vai trò như một điểm vào nội dung của trang web, đó là cây DOM (Document Object Model). Cây DOM bao gồm các phần tử như <body> và <table>, cũng…