Viết chương trình Hello World bằng Smarty

Viết chương trình Hello World bằng Smarty

Trong htdocs của Xampp, tạo thư mục project mới, đặt tên testsmarty. Trong bài viết này thư mục testsmarty này sẽ được hiểu là thư mục gốc.

Bung nén Smarty, copy thư mục lib vào thư mục testsmarty

Trong thư mục testsmarty này, tạo 3 thư mục bắt buộc như sau: cache, themes, templates_c

Trong thư mục themes, tạo thư mục chứa tempalte tên là daipho.

Đây là cấu trúc bắt buộc phải có để chứa mã nguồn (source code), template của chương trình

Tạo file index.php tại thư mục gốc với nội dung khởi tạo như sau:

<?php
	require './lib/Smarty.class.php';    //khai báo thư viện smarty
	define('themes', './themes/daipho/'); //khai báo giá trị mặc định
	$smarty = new Smarty; // instantiates an object $smarty of class Smarty
	$smarty->caching =true; //enable the caching
	$smarty->assign ('name', 'hello world'); //used to assign values to the templates
	$smarty->display (themes. 'HelloWorld.tpl'); //this is used to display the template
?>

ví dụ viết chương trình Hello World bằng Smarty

Trong thư mục daipho, tạo file HelloWorld.tpl

<html>
	<head>
		<title>My first Smarty program</title>
	</head>
	<body>
		{*This is a comment line of smarty *}
		{$name}{*Smarty will replace the assigned content *}
	</body>
</html>

Smarty viết chương trình HelloWorld.tpl
Bây giờ bạn có thể chạy thử chương trình:

http://localhost:81/hello

Chúc các bạn thành công!

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin