Công cụ tính năm âm lịch Việt Nam bằng Javascript

Năm âm lịch là: