Blog Tag: Quản trị hệ thống

Một số biến chung hữu ích trong Exim

Một số biến chung hữu ích trong Exim

Một danh sách đầy đủ các biến có sẵn được đưa ra trong tài liệu Exim. Tuy nhiên danh sách rút gọn này chứa những biến có khả năng hữu ích nhất trong các tệp bộ lọc cá nhân: $body_linecount: Số dòng trong phần thân của tin nhắn.…
VIM: Sửa nội dung file trong môi trường dòng lệnh Linux

VIM: Sửa nội dung file trong môi trường dòng lệnh Linux

VIM là một trình soạn văn bản trong chế độ dòng lệnh (command line) của Linux. VIM miễn phí và thông dụng nhất trên Linux. Mục đích chính của trình soạn thảo là tạo, thêm hoặc sửa đổi văn bản cho tệp. Mở file với VIM Cú pháp vi [tùy_chọn]…