Blog Tag: Javascript

Khái niệm, kiến thức, học thuật, kinh nghiệm tổng hợp về Javascript. Javascript là một ngôn ngữ lập trình Client-side không thể thiếu với các trang web hiện nay.

Javascript: phương thức createAttribute()

Javascript: phương thức createAttribute()

Phương thức Document.createAttribute() tạo ra một nút thuộc tính mới với tên được chỉ định và trả về giá trị vừa tạo - là một đối tượng Attr. Cú pháp attribute = document.createAttribute(name) Tham số name là một chuỗi chứa tên của thuộc…
Javascript: phương thức getElementsByClassName()

Javascript: phương thức getElementsByClassName()

Phương thức getElementsByClassName() trả về một tập hợp tất cả các phần tử trong tài liệu với tên lớp được chỉ định, giá trị trả về như một đối tượng NodeList. Đối tượng NodeList này là một HTMLCollection đại diện cho một tập hợp các nút.…
Javascript: phương thức createElement()

Javascript: phương thức createElement()

Trong một tài liệu HTML, phương thức createElement() tạo ra phần tử HTML được chỉ định bởi tagName, hoặc một HTMLUnknownElement nếu tagName không được nhận ra. Cú pháp var element = document.createElement(tagName); tagName: Là thẻ HTML mà…
Web APIs: Đối tượng Document

Web APIs: Đối tượng Document

Giao diện Document biểu thị bất kỳ trang web nào được tải trong trình duyệt và đóng vai trò như một điểm vào nội dung của trang web, đó là cây DOM (Document Object Model). Cây DOM bao gồm các phần tử như <body> và <table>, cũng…