Lập trình

JavaScript: thuộc tính childNodes

JavaScript: thuộc tính childNodes

Thuộc tính childNodes trả về một tập hợp các nút con thực của một nút, là một đối tượng NodeList. Thuộc tính này là thuộc tính chỉ đọc (read-only). Các nút trong bộ sưu tập được sắp xếp khi chúng xuất hiện trong mã nguồn và có thể được truy…
JavaScript: Phương thức appendChild

JavaScript: Phương thức appendChild

Phương thức appendChild() gắn thêm nút con mới vào cuối danh sách nút con của một nút. Lưu ý: Nếu newchild đã có trong cây nào đó, thì nó sẽ được tách khỏi vị trí hiện tại của nó và gắn qua vị trí mới. Cú pháp nodeObject.appendChild(newchil…
Web APIs: Đối tượng Node

Web APIs: Đối tượng Node

Đối tượng Node đại diện cho một nút duy nhất trong cây tài liệu. Một Node có thể là nút phần tử, nút thuộc tính, nút văn bản hoặc bất kỳ loại nút nào khác. Lưu ý rằng trong khi tất cả các đối tượng thừa kế các thuộc tính / phương thức của…
Javascript: phương thức createAttribute()

Javascript: phương thức createAttribute()

Phương thức Document.createAttribute() tạo ra một nút thuộc tính mới với tên được chỉ định và trả về giá trị vừa tạo - là một đối tượng Attr. Cú pháp attribute = document.createAttribute(name) Tham số name là một chuỗi chứa tên của thuộc…
Javascript: phương thức getElementsByClassName()

Javascript: phương thức getElementsByClassName()

Phương thức getElementsByClassName() trả về một tập hợp tất cả các phần tử trong tài liệu với tên lớp được chỉ định, giá trị trả về như một đối tượng NodeList. Đối tượng NodeList này là một HTMLCollection đại diện cho một tập hợp các nút.…
Javascript: phương thức createElement()

Javascript: phương thức createElement()

Trong một tài liệu HTML, phương thức createElement() tạo ra phần tử HTML được chỉ định bởi tagName, hoặc một HTMLUnknownElement nếu tagName không được nhận ra. Cú pháp var element = document.createElement(tagName); tagName: Là thẻ HTML mà…
Web APIs: Đối tượng Document

Web APIs: Đối tượng Document

Giao diện Document biểu thị bất kỳ trang web nào được tải trong trình duyệt và đóng vai trò như một điểm vào nội dung của trang web, đó là cây DOM (Document Object Model). Cây DOM bao gồm các phần tử như <body> và <table>, cũng…
Viết chương trình Hello World bằng Smarty

Viết chương trình Hello World bằng Smarty

Trong htdocs của Xampp, tạo thư mục project mới, đặt tên testsmarty. Trong bài viết này thư mục testsmarty này sẽ được hiểu là thư mục gốc. Bung nén Smarty, copy thư mục lib vào thư mục testsmarty Trong thư mục testsmarty này, tạo 3 thư mục…
CSS – Bộ chọn (Selectors) và cách sử dụng

CSS – Bộ chọn (Selectors) và cách sử dụng

Có các loại: các bộ chọn đơn (basic selectors), các bộ chọn phức hợp (combinators), các lớp giả (pseudo-classes) Bộ chọn đơn - Simple selectors Chọn theo loại: Bộ chọn CSS khớp với các phần tử theo loại thẻ (tagname). Nói cách khác, nó chọn…
CSS là gì – Tổng quan về CSS

CSS là gì – Tổng quan về CSS

Cascading Style Sheets, thường được viết tắt là CSS, là một ngôn ngữ định kiểu được sử dụng để định dạng - trình bày một tài liệu HTML hoặc XML (bao gồm các ngôn ngữ XML khác nhau như SVG hoặc XHTML). CSS mô tả quy cách các phần tử được cấu…